به دلیل مشکلات به وجود آمده تا اطلاع ثانوی قادر به ارائه خدمات نمیباشیم